GRAFOLOGIE
PEDAGOGICKÉ PORADENSTVÍ
ZASLÁNÍ DOTAZU
CENÍK
KONTAKT
© 2007 www.grafologie-praha.cz

Pojem GRAFOLOGIE

Grafologie je jednou z projektivních psychodiagnostických metod, umožňujících psychologický výklad osobnosti. Řadíme ji do skupiny grafických projektivních metod, kam patří například také test kresby stromu, test kresby postav a další. Narozdíl od testů, které jsou zaměřeny na diagnostikování úzce vymezené složky osobnosti, umožňuje popsat relativně celou osobnost člověka.

A co na základě rozboru písma můžeme zjistit?

Pisatelovu vitalitu, dynamičnost, temperament, vůli, způsob myšlení a racionálních přístupů, emoční a sociální inteligenci, odolnost vůči stresu a zátěži, typ výkonu, jak hospodaří se svými silami, jak prožívá sám sebe (sebepojetí, sebevědomí, falešné já, rozpor mezi ideálním a reálným já), sociabilitu neboli vztahy s okolím, sklon k extraverzi či introverzi, tendenci zaujímat spíš dominantní nebo submisivní postoje, organizační, plánovací a řídící schopnosti, komunikační styl, schopnost empatie, schopnost tvořivosti a improvizace, z čeho mohou pramenit případné konflikty s okolím, morální vlastnosti, loajalitu apod. Písmo umožňuje objasnit základní nerovnováhu v osobnosti pisatele, jeho zralost a vyváženost.

Jaké má grafologie využití?

- V osobním poradenství přispívá grafologie k prohloubení sebepoznání a lepší orientaci sama v sobě, pisatel může získat hlubší vhled do své osobnosti, jiný pohled na své problémy nebo nový podnět k dalšímu směřování v životě.
- V partnerském poradenství může rozbor rukopisu dvou partnerů napomoci, aby si navzájem lépe uvědomili, které z jejich osobnostních rysů mohou být zdrojem určitých obtíží a nesrovnalostí ve vztahu.
- V personalistickém poradenství při výběru pracovníka na určitou funkci bývá grafologický posudek jednou ze součástí celého konkurzního řízení. Výhodou oproti jiným testům je stresová časová nenáročnost pro pisatele. Zadavatelem je zaměstnavatel, je proto třeba souhlasu uchazeče s vyhotovením grafologického rozboru. Ve výsledném posudku je využíván tzv. filtr informací, což znamená, že uvádí pouze charakteristiky týkající se dané pracovní funkce.

Co je pro vypracování grafologického rozboru potřeba?

- uveďte základní informace (pohlaví, věk, vzdělání, popř. současné povolání, levorukost/pravorukost)
- text psaný rukou, nejméně na jednu stránku nelinkovaného papíru formátu A4 (můžete formulovat jako životopis nebo průvodní dopis, případně co od rozboru očekáváte apod., text podepište, můžete přiložit i poznámky nebo texty z jiného období, texty budou po vypracování posudku vráceny)
- kresba nejehličnatého stromu a kresba mužské a ženské postavy
- připojte písemný souhlas s grafologickým rozborem a telefonický kontakt.
Grafologický rozbor zhotovím do jednoho týdne a předám při osobní konzultaci se zadavatelem, důvodem je možnost zpřesnění interpretace a prostor pro vaše případné dotazy